LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER DE DUINEN BIJ ’S-GRAVENHAGE Er is van de Romeinen een reiskaart bekend een 12e-eeuwsche copie van een origineel van 330 n. C. - die, teruggevonden in het begin der 18e eeuw, vroeger in het bezit is geweest van Konrad Peutinger, in de eerste helft der 16e eeuw pensionaris van Augsburg, aan wien deze kaart haar naam ontleent. Zij toont ons de groote heerwegen, waarlangs de Romeinsche legioe nen op hun geweldige veroveringstochten voortgetrok ken zijn uit Rome naar Voor-Indië en naar den Atlan- tischen Oceaan en de Noordzee. Een kaart van de bewoonde wereld dus uit het begin onzer jaartellingMaar een kaart, die hemelsbreed verschilt van onze moderne kaarten en stafkaarten, ’t Is, alsof de Romeinsche legioenen maar één richting kendenaltijd vooruit en alsof de wereld zich voor hen „ontrold” moet hebben, zooals een tot een rol opgewonden stuk band zich voor het oog van een kind kan ontrollen tot een meters lange lijn. De kaart is smal en zeer lang, 34 cM. bij 682 cM., zoodat de onderlinge afstand tusschen de stations, die aan verschil lende wegen liggen, niet is bewaard gebleven, maar vol komen verloren is gegaan. Wel zijn de afstanden tusschen de stations aan denzelfden weg aangegeven, vaak in Romeinsche milia l1/2 K.M.), maar deze afstanden zijn op de wegen niet in evenredige grootte aangeduid. DOOR N. J. PABON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 19