DE REGEERING VAN KAREL V. 179 B. v. B. rekening als voren, fol. 24 vo. 2) De hoepels vernieuwd en de duigen opnieuw aangedreven. 3) Rekening 1535 ’37, fol. 14. den winter 34 ende 35 toesicht gehadt heeft totten wakers, die geordonneert waeren alle nachten te waken tot preservatie van den Hove jegens moortbrant, mits de rebellicheyt van den Anabaptisten, daertoe hy den wakers zyne kaersen gelevert had.” En zoo dreigend scheen zelfs het gevaar, dat men zich opnieuw op de vlucht voorbereidde en zelfs de hulp inriep van den kuiper, „om verbonden ende verdreven 2) te hebben de tonnen voor de Camere, daer men gewoonlick inne is te packen de registeren, rekeningen ende andere papieren, als men die vlucht uuyten Hage.” 3) Het groote gevaar voor de overheid zat niet slechts in het revolutionaire der beweging, het getal harer aan hangers en den haat, dien men in het algemeen den Raden van den Hove toedroeg als gevolg van de vele aan houdingen en confiscaties, maar wel voornamelijk in de geringe macht, die zij zelf als eersten maatregel stellen kon tegen een onverhoedschen overval. De beweging toch viel juist in den tijd, dat Karel V den strijd tegen de Turken had aangebonden, die in Noord- Afrika in verbinding met de Mooren zich deden gelden en waar Haradin Barbarossa zich als koning van Tunis had doen uitroepen, een geregelde kaapvaart op de Middellandsche Zee onderhield en aan de scheepvaart uit deze gewesten onberekenbare schade toebracht. Tal van Hollandsche en Zeeuwsche schepen hadden zich bij 's keizers expeditie gevoegd en in Den Haag waren pompeuze zingende missen gehouden en machtige pro cessies „den tijt van vier of vijf maenden lanck voir de prosperiteyt ende welvaeren van de Keys(erlycke) Ma(jes-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 203