BIJLAGE. (28 April 1528.) Alsoe den Hove van Hollant gebleken is, dat binnen den dorpe van den Haige sommige leechgangers ende andere lichte gesellen be ginnen te vergaerderen en alree in sommige huysen gecommen zijn, om aldair te verteren t gundt dat daerinne wasboven desen van noode es te waecken by nacht ende goede toesicht totten Haige voirs(eyt) te hebben, omme te beletten, datter geen brant gesticht en wordde ende oick te straffen deselve, die in de voirsz(eyde) plaetse eenige violencie of overdaet souden willen doen, t welck sonder goede ende merckelycke assistentie nyet moegelick en is den officiers van den Haege te doen; soe ees t, dat t voirsz(eyde) Hof, willende hierinne voirsien ende beletten alle inconvenienten, die de voirsz(eyde) plecke van den Haige sonde moegen opcoemen, by advyse van den heeren ende meesters van de Rekeninge in Hollant, geauctoriseert heeft ende auctoriseert mits desen den bailliu van den Haege of zynen substituuyt van stonden aen te nemen de persoenen hiernaer genoempt Jacob Buter, Jacob Cruytman, Hans in de Halve Maen, Zymon Kevelaer, Jan Willemszoen Gelaesmaecker, Lich(t)hart van Wasse- naer, Anenmer van Wassenaer, Berrickhen, Wouter uuyten Haech, Jorys van Rijswijck, Jonghe Bert uuyten Haech, Basken uuyten Haech, Baernt van Monster, Symon Smackuyt alias Snyer, Heynrick van Hacknart, Jan Koensz Smit, Staes Leertouwer, welcke persoenen voir hueren loen ende sallarys hebben sullen elcx s daechs drye stuvers, ingaende upten dach van huyden ende geduyrende tot wederseggen van den voorsz(eyden) Hove, den voirs(eyden) bailliu of zynen sub stituuyt; op welcken loen ende sallarys die voirs(eyde) personen en elcx van hen gehouden sal zyn den voirsz(eyden) baillliu ofte substituuyt ende oick den procureur generael te assisteren tot allen tyden, als zy des versocht zullen wordden, omme te beletten, dat die voirs(eyde) inconvenienten nyet en gebueren, waken als t hen belast zal wordden ende oick te reysen alomme, daer t hemluuyden ende elck van hen by den Hove voirsz(eyt), den procureur generaal, bailliu ende substituuyt belast zal wordden ende al te doen, dat hemluyden by den voirsz(eyden) officiers ende elcx bysonder bevolen sal zijnwelverstaende nochtans, dat de voirs(eyde) persoenen of yemant van hemluyden omme te doen t gundt dat voirs(eyt) is, nyet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 209