CHARLES SULPICE FLAMENT DOOR Dr. A. HENSEN. 1j Jaarb. Die Haghe 1905, 256. 2) III, koi. 403-405. 3) Fonds de la Secretaire d'Etat, AF, IV, 181415 enAF, IV, 1728. Reeds in 1905 hield ons Jaarboekje1) zich bezig met dezen eersten in de rij der beheerders van de Konink lijke bibliotheek, en ook het Nieuw-Nederl. Biogt. Woordenboek 2) heeft ruim een gansche kolom aan hem gewijd. Wanneer wij ons niettemin veroorloven hier nogmaals op dezen verdienstelijken man terug te komen, geschiedt dat, wijl door ons eenige gegevens kunnen verschaft worden, welke aan zijn biograaf onbe kend waren en de persoonlijkheid van Flament nader toelichten. Die bizonderheden zijn ontleend vooreerst aan de papieren van koning Lodewijk, welke na diens over haast vertrek uit Haarlem in den nacht van 2 op 3 Juli op bevel van Napoleon werden geconfisceerd, en thans in de Archives générales van Parijs berusten 3). In 1809, toen door Flament de brief werd geschreven, waarvan wij zoo aanstonds den inhoud gedeeltelijk zullen mededeelen, was de Koninklijke bibliotheek sinds een paar jaren opgeborgen het woord is met opzet gekozen in de bovenvertrekken van het Mauritshuis. Daar had hij tot nog toe gewoond in een vertrek onder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 211