11 DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE? Ruigkade, die op de kaart van Cruquius staat aange geven. De Ruigkade vervolgen we naar het zuiden toe zij loopt op eenigen afstand naast de Trekvliet op, loopt vóór den Binkhorst om ter hoogte van dit oude kasteel vlak langs den Trekvliet zich voort te zetten tot aan de Broeksloot. Hier snijdt de grens den Trekvliet om uit te komen op Cromvliet; over de terreinen van dit landgoed zette de scheiding zich voort naar den tegenwoordigen Geestbrugweg om dien weg te snijden ter hoogte waar op de kaart van Cruquius „de 7 huysen” staan aangeduid. De moderne Hagenaar zal zich te binnen weten te brengen, hoe aan de zuidzijde van den Geestbrugweg, tegenover Cromvliet, even ten westen van de Geestbrug en het café Nieuw St. Petersburg, de rooilijn van de huizen plotseling enkele meters achteruit wijkt. Van dit punt ging de grens voort naar den Vliet toe. Op de kaart van Cruquius staat voor dit gedeelte van de grens een breede sloot geteekend. Ten bewijze hiervoor, dat de grens zoo liep, zijn allerlei gegevens uit de oude archieven aan te voeren, die daarom des te merkwaardiger zijn, omdat ze ons heel spoedig het geheim zullen ontsluieren van een ouden weg, waardoor deze grens werd gevormd, een weg, die nu heelemaal verdwenen is alleen de Scheep- makersstraat is er nog een overblijfsel van die voor een deel in de 15e eeuw alleen nog maar in de her innering bestond en die eensdeels daarom is te niet gegaan, omdat hij sedert de eerste helft der 14e eeuw doorsneden werd door den Trekvliet, die toen vermoe delijk is gegraven anderen deels daarom, omdat de Alg. Rijks-Arch. Rentm. Rek. N.-Holland 1344/45 fol. 5, „item beval miin here med sinen openen brieve te innen tgelde van den weghe tusschen riiswiic ende Haghe dairt after stond ende die vaert dair mede te doen delven."

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 21