het Pieter Rilland, haringen op een ander in het museum bewaard vaandel. Het is van oranje zijde, draagt aan de eene zijde de wapens van Prins Willem V en zijn gade, aan de andere dat van den Haagschen baljuw Bentinck van Rhoon. Aan beide zijden vindt men in de hoeken het wapen van Den Haag en dat, hetwelk ons hier bezighoudt. Volgens den museum-catalogus zou dit vaandel ge diend hebben voor den intocht van Prins Willem V op 20 September 1787; wat hiervan zij, in elk geval zal het van ongeveer denzelfden tijd dateeren als het andere. In het 18e-eeuwsche Den Haag zullen niet veel borduur werkers geweest zijn in staat tot het vervaardigen van zulke fraaie vaandels. Ik neem dus aan, dat een en dezelfde persoon beide vaandels heeft ontworpen en waar hij eens het haringen-wapen als dat van Sche- veningen had gebruikt, is het niet vreemd, dat hij het nogmaals aanwendde. Rest nog een derde maal, dat het wapen zou voor komen en wel volgens verschillende oude Hagenaars op een grafsteen op de begraafplaats Ter Navolging. En werkelijk, ook daar is het te vinden. Buiten in de zuidelijke muur vindt men een fraaie grafzerk gemetseld, waarop het wapen voorkomt, echter geenszins met den gravenkroon met 13 parelen, maar met een met 7 parelen gedekt. En op het lint staan de woordenWaakt Huybert. Want we hebben hier te doen met de, terwille van fraaie beeldhouwwerk verplaatste grafsteen van Anthony de Huybert, Heer van Kruiningen en gewezen Secretaris van Amsterdam, Drossaard en Kaste lein van Muiden, Baljuw van Naarden en Gooiland, Hoog Baljuw en Dijkgraaf van Weesp en Weesperkarspel, Hoogheemraad van den Hoogen Zeebrug en Diemerdijk, die op 25 Januari 1693 in Den Haag gedoopt werd, er de laatste 40 jaren van zijn leven wederom woonde, in 196 HEEFT SCHEVENINGEN E EN EIGEN WAPEN GEHAD

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 222