DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE 13 thans, J kade de grens was van den Voorburgschen Veenpolder, deze kade tevens de juridische grens tusschen Voor burg en Rijswijk zijn geweest „Seeckere omtrent acht honden uytterland (d.i. het aan de buitenzijde van den dijk, i.c. de Ruigkade, gelegen land) legghende ter zijden langs de Haagsche vaert, ten westen de veenpolder, tusschen boontjesmolen oude veenmolen) en die scheepsmakerije” (gelegen bij de Schenk). De procuratie tot de opdracht van dit land, waar over de Haagsche magistraat reeds sedert 1626 hetutile dominium” had, had plaats 6 Sept. 1687 1). De copie van deze procuratie, die zich bevindt in het heerlijkheids- archief van Rijswijk 2), draagt aan de rugzijde het op schrift ,,het uytterland onder de jurisdictie van Rijswijck” De Ruigkade nu was een weg, waarlangs men oud tijds naar den Binkhorst en naar Voorburg ging 3). Van daar dat ze ook wel heette Binkhorstsche kade 4), Voorburgstraat, Geldelooze pad (omdat op er dezen weg geen tol was), heerweg naar Voorburg, gedeeltelijk Susterenkade B). Zoo wordt er in allerlei acten gesproken van „de Susterencade off den wech, die men gaet naer den Binckhorst” 6)„de kade, die men na de Binckhorst gaet” 7). x) Gem.-Arch. ’s-Gr. R. A. 642. 2) Gem.-Arch. ’s-Gr. H. R. 82. 8) Zie o. a. Th. Morren, Haagsche straatnamen, voorheen en bl. 48 en 390. 4) Zie ookDe Archieven van Kloosters en andere stichtingen in Delfland door Dr. M. Sernée en na haar overlijden voortgezet door Dr. S. W. A. Drossaers en Jhr. Mr. W. G. Feith, bl. 92, no. 160 en 161, acten van 17 Nov. 1518; bl. 93, no. 163, acte van 1 Febr. 1519; bl. 93 no. 164, acte van 17 Maart 1519. 5) Zie hiervoor weer Th. Morren bl. 48 en 390. 6) Acte overdracht 15 Febr. 1612. Gem.-Arch. ’s-Gr. R. A. 419 fol. 563. 7) Acte overdr. 15 April 1616. Gem.-Arch. ’s-Gr. R. A. 423 fol. 280.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 23