ui PHYS1OLOGIE VAN DEN HAAG. waardiging maakt hij er gewag van, hoe de turfdragers wel ijverige Oranjeklanten genoemd worden, maar waarbij geïnsinueerd wordt dat ze bij Oranjefeesten voor hun illuminaties en optochten betaald worden. het zij zoo”; heet *t dan, „maar dan toch ver strekt hun dit tot eer, want zij onderscheiden zich daardoor van anderen, die grootere, oneindig grootere weldaden van het Vorstelijke huis genoten. En ik zal u dit bewijzen. Ik ken b.v. iemand, mijnheer van Dommel(en mis schien zult gij hem na de lezing mijner beschrijving ook wel kennen), ik ken dan iemand, die op kosten van eenen Koning, zich eenen chaos (ik zeg chaos, want de geleerdheid „die hij wil uitkramen’’ kan met geenen ande ren naam bestempeld worden) van bekwaamheden heeft vergaardwiens vader en moeder beiden eene betrekking aan het hof van dien edelen Vorst hebben vervuld J) (en dus gezamenlijk, vader, moeder en zoon) het brood van den Monarch aten, met weldaden door hem werden overladen en wiens moeder na den dood van haren man, voor bewezene diensten (welke weet ik niet), een lijvig pensioen van den braven Koning erlangde. En hoe denkt gijdat de beweldadigde jonge mensch zijne dankbaar heid voor dat alles betoond?... Hij tracht de hande lingen van dien edelen of van zijne afstammelingen in een verkeerd daglicht te stellen, hun eene blaam op te leggen, hen te verguizen.” Zo een: „de meest bewel dadigde”, maar zonder „het edele gevoel van dankbaar heid”, staat ver beneden die turfdragers; ja, kan „een schoft” genoemd worden. De aanmerking in de Phys, over 't weinig koninklike De vader van Jonckbloet was hoffourier geweest. Welke be trekking z’n moeder er bekleed heeft, heb ik nergens kunnen vinden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 249