dan 15 Tot slot komt er dan noch ’n waarschuwing aan de uitgever Fuhri, die hierop neerkomt, dat de heler net zo slecht is als de steler. Deze overdreven felle aanval noopte ’n ander, de handschoen voor de aangevallene opterapen; en er verscheen in 1844 te Amsterdam, bij C. van Kesteren De Physiologie van Den Haag bekeken door een Bui tenman. ’t Boekje heeft weer ’t gebruikelike formaat, en telt 80 bladzijden. Deze „buitenman” was ’t Twede- Kamer-lid E. W. van Dam van Isselt. ’t Tietelblad droeg dit motto „Siegfried de Buitenman” komt geregeld 's Maandags in den Haag, om eens te markten voor de gezelligheid en bezoekt dan ook z’n ouwe nicht Goedig, ’n weduwe zonder kinderen. Daar treft hij gewoonlik „Jufvrouw Kakelaar, jufvrouw Teeme en mevrouw Zuchtgraag”, als trouwe bezoeksters aan. Zo ook nu. Maar boven dien was er ,,Ds. Jeremias van der Paal, die volkomen aan zijnen sierlijken naam, naar ziel en ligchaam, be antwoordt stijf en onverdraagzaam, met een hartals een verdord wilgenhout; naar zijn zeggen: vol vuur voor het Christendom. Voorts een orthodox gerefor meerd manbij gebrek aan genoegzame talenten, de leer der zoogenaamde afgescheidenen toegedaan(omdat hij a tout prix, zich eenen naam wil maken) ergo onver draagzaam, en vergetende dat de hoofdinhoud van de wet en de profeten isHeb God lief boven al en uw evenmensch als u zelve. Ds. Van der Paal is nog jong, nicht is oud. Ook hij bezoekt haar trouw als hij in ’s Hage komt, en dan PHYSIOLOGIE VAN DEN HAAG. 225 Ne cesse de répandre, en traits vifs ou touchants, Le rire sur les fous, l’horreur sur les méchants. A. DES ESSARTS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 252