DE DUINEN BIJ ’S-GRAVENHAGE? 15 j Jaarboekje die Haghe 1889 bl. 100. 2) Gem.-Arcb. ’s-Gr. not. 2250. Alg. Rijks-Arch. Rijswijk Reg. 24 fol. 38 vs. Leeuwendaalliep de grens tusschen Voorburg en Rijs wijk dus ten zuiden van den bredewech (ook wel sant- wech Geestbrugweg) tusschen Leeuwendaal en den Trek vliet in. Maar bezien we nu de grens, zooals die over Cromvliet liep, wat nader! Hoe heeft die grens geloopen? In het algemeen zouden wij haar richting kunnen aangeven, nu we weten, dat zij de Ruigkade moet verbinden met de sloot, die tusschen Leeuwendaal en Trekvliet in, den Geestbrugweg verbond met den Vliet Zij moet dus min of meer vlak bij den Haagschen Trekvliet hebben ge legen, loopend van de „seven huyskens” aan den Geest brugweg naar de Broeksloot toe. Gaan we nu de overdracht na van 1751 van Cromvliet door C. P. baron van Leyden aan H. P. G. baron Wecke, dan vinden wij deze veronderstelling bevestigd. Dan lezen wij in de koopacte gepasseerd voor notaris L. Bylandt te ’s-Gravenhage 17 Maart 1751,2) dat het geheel van Cromvliet ligt in de ambachten van Voorburg en Rijs wijk, begrensd ten O. de Trekvaart, ten Z. de Zandweg. Voor het gerecht van Rijswijk wordt de overdracht van het Rijswijksche gedeelte gepasseerd. 3) In die acte heet het: „een hofstede, genaamt Cromvliet, met des- zelfs heeren huysinge, boere en tuynmanswoningen, tuynen etc. alles staande en geleegen annex de andere aan de Geestbrugge onder dese jurisdictie van Rijswijck, belent ten Oosten de Trekvaart en den kooper met seecker stuk land groot een merge twee hondert roeden onder de jurisdictie van Voorburg, ten zuiden de sandweg”, etc.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 25