P. A. HAAXMAN. JACQUES DE BERGH DOOR Onze stad met haar rijke geschiedenis heeft door alle tijden heen typische persoonlijkheden gekend, die boven de middelmaat uitstaken. Ik bedoel ditmaal niet onze beroemde staatslieden en regeeringspersonen, evenmin de vermaarde illustration op het gebied van letteren, kunst en wetenschap, maar meer in 't bijzonder de figuren die bij de bevolking een hooge mate van populariteit genoten. Om mij te bepalen tot de 19e eeuw, er zou van de Haagsche typen uit dien tijd een zeer belang wekkende, van humor doorsprankelde geschiedenis zijn te schrijven, een geschiedenis die een merkwaardig tegen beeld zou te zien geven van onzen tegenwoordigen tijd van vervlakking en alledaagsche eenvormigheid. In het midden der vorige eeuw bijv, waren hier Adr. van Bever voorde en de boekhandelaar Toontje Tetteroode, typen van volksmannen, de een in de richting der nieuwere denk beelden, de ander met zijn luidruchtig-rumoerige Oranje gezindheid scherp daartegenover. Het ontaardde tusschen die beide volksmannen, ware antipoden, tot gevechten van man tegen man, in de Haagsche koffiehuizen en op straat. Zóóver is het sedert in de residentie, bij welke staat kundige gebeurtenis of volksbeweging ook, nooit meer gekomen. Men zal zich herinneren, dat in November 1918 een te rechter ure door burgemeester Patijn afgekon- digde proclamatie voldoende was om de burgerij op te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 261