LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 16 Alg. Rijks-Arch. Voorburg Reg. 13 fol. 195. Bij de overdracht van het Voorburgsche gedeelte voor het gerecht van Voorburg1) lezen we: „twee huysen en een morgen twee hond lands gelegen in de hoffsteede Kromvlieth aan de Geestbrugge onder desen ambagte, belent ten O de Trekvaart, ten Z. de zandweg" De grens lag dus op Cromvliet tegen den Trekvliet aan met een tusschenruimte van een morgen twee hond land. Nu komen er echter in het „Kerckebouck” van de Ned. Herv. Gemeente te Rijswijk enkele acten voor, die aantoonen, dat deze grens oudtijds gevormd is door een ouden weg, die de oude Haagweg wordt genoemd. Zoo is er op fol. 4 in een eind 15e eeuwsche acte sprake van een woning in het ambacht van Rijswijk „up die Delfse vaert met den oude Haechwech an die oestsijde, aan die westsijde Herper IJsbrants.ant zuytende den breden wech, an die noertsijde die molensloet”. Zoo lezen wij op fol. 28 van datzelfde „kerckebouck” in een acte van 1513 van een stuk land in Rijswijk „an die oestsijde an die ouden Haechwech met die Delfschevaert. an die westsijde Harper Comans woninghe ende nu op woent IJsbrant Willemsz; an die zuytsijde die brede wech, streckende noertwaert an die molensloet”. En evenzoo vinden we op fol. 54 in een acte uit 1460 gesproken van een stuk land in ’t ambacht van Rijswijk, belend west: „die Jonckvrouwe van Westroyen”, zuid: „den heerstraet"oost: „den ouden Haechwech"noort: „den scinkel". Het lijdt geen twijfel of deze oude Haagweg, die de oostgrens is van perceelen land, die op Rijswijksch ge bied tegen den Trekvliet aanliggen (immers de Delftsche vaart is een gewone naam voor den Trekvliet), terwijl ze in het zuiden begrensd worden door den Geestbrug-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 26