JACQUES DE BERGH. 251 Bogt W. dat op die route veroorzaakt werd door het schrikken der paarden en vooral doordat de locomotief nabij de Wittebrug opeens uit het kreupelhout te voorschijn kwam, den rijweg op en de rails van het paardenspoor naderde tot op een halven meter tusschenruimte. De gemeente-architect werd in de „Krassen” nog al eens vaak er tusschen genomen, o.a. a propos van de malle Boschbrug met haar onwijze, gevaarlijke glooi ingen en zinken candelabres. Dit heeft die brug in- tusschen niet belet èn De Bergh èn den gemeente-architect tot op den huidigen dag te overleven. Zoo’n massaal bouwsel schrijft men niet zoo gemakkelijk weg, zelfs niet in een „Penkras”. Ofschoon hij uit Ofschoon hij uit een economisch beginsel tegen de willekeurige verandering van straatnamen was en zelfs bij rekest van 17 Sept. 1873, naar aanleiding van de naamsverandering van Bogt van Guinee in Huygens- plein, zich tot B. en W. van ’s-Gravenhage wendde om teruggave van f 1.50 wegens 100 stuks onbruik baar geworden adreskaartjes en helaas bij schrijven van 3 Oct. ’73, No. 4197/6, 2de afd. met een afwijzende beschikking in kennis werd gesteld: Qui fait demands impertinente Doit attendee un sage refus. (Le Noble) toch achtte De Bergh het wenschelijk dat nu de grachten gedempt waren, aan de Heeren- en de Paviljoens- grachten, de naam werd gegeven van dito-dito-laan of weg. En dan, mijne heeren van de Groenmarkt, ver andert toch zoo spoedig mogelijk die onmogelijke namen Noord-W est-Binnensingel, Noord-Oost-Buitensingel, Zuid-Binnen-, Zuid-Buiten-idem, Zuid-Oost-Binnen- singel en Zuid-Oost-Buiten-al-weer-zoo, en geeft die straten of grachten namen van beroemde land- of stad-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 279