s DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE 17 weg brede wech), is de oude grens tusschen Rijswijk en Voorburg op ’t latere Cromvliet, terwijl de herinnering aan dezen ouden Haagweg langzamerhand geheel en al verdwenen is, toen dit stuk weg kwam te liggen midden op de particuliere terreinen van Cromvliet. Klaarblijkelijk toch is het land, waarvan in genoemde acten sprake is, een gedeelte van het latere Cromvliet, dat zijn naam ontleent aan Mr. Bernard Cromvliet, lid van de Reken kamer, die in de eerste helft der 17e eeuw verschillende terreinen tot het buiten Cromvliet tezamen voegde. Of deze oude Haagweg heeft doorgeloopen tot aan den Vliet, heeft schrijver dezes, ondank ijverige nasporingen, niet vermogen te achterhalen. Hoogstwaarschijnlijk is het, dat hij inderdaad doorliep. In elk geval staat vast als resultaat van ons archief-onderzoek, dat de grens tusschen de ambachten Rijswijk en Voorburg van de tegenwoor dige Schenkkade tot aan den Geestbrugweg toe gevormd werd door een weg, die van de Haagzijde af Voorburg- straat heet, van Voorburgsche zijde af Haagweg. En waar het in de middeleeuwen en vroeger gewoonte was om bestaande wegen of wateringen als grensscheiding aan te nemen, zoo ligt de conclusie voor de hand, dat uit den aard der zaak de weg-grensscheiding ouder is dan de ambachten, die gescheiden werden en waar nu èn Rijswijk èn Voorburg beide zeer oude ambachten zijn, in de elfde eeuw bestonden ze hoogstwaarschijnlijk reeds gaat deze weg dus tot in de grijze oudheid terug. Ja, deze weg had alleen zin, als hij naar een bewoonde streek voerde en waar nu in de eerste eeuwen onzer jaartelling de geestgrond bij de tegenwoordige Geestbrug een be woond gebied was daarop bevond zich een Romeinsche vesting met een vlootstation is wederom de conclusie Zie J. H. Holwerda, Arendsburg, een militair vlootstation bij Voorburg. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 27