LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 18 Alg. Rijks-Arch. Rentm. Rek. Noordholland 1344/1345, fol 5. „item beval miin here med sinen openen brieve te innen tgelde van. den weghe tusschen riiswiic ende Haghe”. niet gewaagd, dat wij onzen grensweg voor een Romein- schen heerweg hebben aan te zien. En deze waarschijnlijk heid wordt haast tot zekerheid, als wij in het oog vatten, dat de hoofdpoort van het Romeinsche castellum op dezen weg uitmondde. De loop van onzen weg verklaart ook de ligging van den Binkhorst. Niet dat de oudheid van den Binkhorst door schrijver dezes tot in de eerste eeuwen van onze jaartelling wordt teruggevoerd. Maar de ligging van den Binkhorst met zijn voorgevel naar denTrekvliet toe wordt pas begrijpelijk als we zien, hoe de oudste weg in dit gebied naar de duinen toe juist langs de Ruigkade ge- loopen heeft. Men heeft wel gemeend, dat de ligging van den Binkhorst bepaald zou zijn door de tegenwoor dige Binkhorstlaan als hoofdweg, maar dan zou men tot de eigenaardige opvatting moeten komen, dat de Binkhorst met zijn achtergevel naar den hoofdweg toe is gebouwd Ook de veronderstelling, dat de Binkhorst een ver binding, een soort oprijlaan moet hebben gehad naar den tegenwoordigen Rijswijkschen weg kan geen stand houden. In de eerste plaats, omdat de Binkhorst zijn directen uit gang had naar den door ons gevonden weg en in de tweede plaats, omdat de Rijswijksche weg van vrij jongen datum moet wezen. Vermoedelijk is hij eind 13e eeuwsch. De tegenwoordige Rijswijksche weg was een grafelijke weg, aangelegd door de oude made van den graaf en waarop door den graaf tol werd geheven1). De inwoners van allerlei ambachten in Rijnland, ook die van die Haghe, waren verplicht, om als dienst, die aan den grond, waarop ze hun huis hadden gebouwd, vastzat, grafelijke

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 28