266 JACQUES DE BERGH. steenteekeningen heeft voorzien, liet DeB. o. a. een plaat teekenen van de fameuze Boschbrug. A propos van die plaat schreef De B.„Zij toont u aan, hoe ellendig die brug is en hoe vele honderden guldens werden weg geworpen aan de zinken candelabres, die ondoelmatiger en duurder dan ijzeren, moesten breken, ’t ook deden en den lantarenpoetser in 't water van de Singelgracht meesleepten. Notabene op elk van die thans gebroken lantarens staat op een koperen plaat de naam van den architect-directeur als ontwerper gegriftIs dat niet de ijdelheid ten top gevoerd, en zou 't niet nuttig zijn, om hem het volgende versje in herinnering te brengen: Veel menschen verbeelden zich heel wat te zijn, En achzij vergissen zich deerlijk, Dat niemand zich zelf toch verblind’ door den schijn Dat ieder ’t erkenne toch eerlijk De mensch in 't heelal, hoe hij ’t zich ook verheel’ Is niets dan een worm of een vlinder Eene erwt in den brouwketel is niet zeer veel, Een mensch in ’t heelal nog veel minder. „En waar zou het heen, als alles wat door gemeente- beambten werd vervaardigd, met den naam van den maker of ontwerper versierd werd. In ieder geval zou een naam op een bruikbaren vuilniswagen den ontwerper meer eer aandoen, dan die op een ondoelmatige, schan delijk dure brug, met gebroken lantarens”. Behalve op Van Schermbeek en den architect-directeur richtte De B. zijn pijlen op den heer Mouton, lid van den gemeenteraad en eigenaar van de ’s-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan, die steeds begunstigd werd door B. en W. met mooie standplaatsen voor zijn kiosken en melkwagentjes, terwijl aan andere minder in de melk te brokken hebbende overigens brave huisvaders, collega’s- melkboeren van den heer Mouton, het postvatten met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 294