JACQUES DE BERGH. 268 tijd tot tijd J) De nieuwe electrische klok op den toren doet van nog steeds hetzelfde. die alsdan bij Mas, Vrolijk of Linke, de toenmalige autoriteiten-winkeliers van de Veenestraat, binnenliepen. Het is gebeurd ik herinner het mij nog levendig dat bij Linke onder de bierdrinkende stamgasten, een invasie van een vluchtend varken een geweldige op schudding teweeg bracht. Alles tuimelde door elkaar: volle en leege glazen, tafels, stoelen en tonnetjes, tot eindelijk het varken van achter het buffet, tusschen de beenen van de buffetjuffrouw vandaan werd gehaald. Verbeeld u dat thans zoo iets gebeurde in het magazijn van GerzonNa zoo’n tafereel geschetst te hebben, besloot De B. dan met een verzuchting, die hierop neer kwam: quousque tandem.... abattoir! Wanneer zal Den Haag er dan eindelijk eens toe overgaan, een open bare slachtplaats te bouwen Dat is gebeurd, maar eerst vele jaren later? Reeds in 1879 maakte De B. zich warm voor het plaatsen van electrische klokken op pleinen en straten. De Jacobstoren wees toen nog al eens een onjuist uur aan.1) Waarom ook niet hier vroeg DeB. evenals in Brussel, op de hoeken der voornaamste straten, door electrische draden verbonden electrische uurwerken aan gebracht Voor het Stadhuis staande, wordt De Bergh pathe tisch. Hij bevindt zich op de plek, „waar des Zondags het traditioneel klokje in menig verliefd hart een echo vindthet klokje datIe commencement de la fin van zoo menigen weg, tusschen hoop en vrees be treden de verwezenlijking van zoo menig droom beeld, jaar en dag verbeid, vooraf gaat en tot een fait accompli maakt: de huwelijksafkondiging!” Maar dan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 296