JACQUES DE BERGH. 272 het opzettelijk hollen zal weldra geheel ophouden. Oud en jong kan dan veilig over de straat gaan. De voer tuigen zouden dan van achteren van de namen der eigenaars in duidelijke letters voorzien moeten worden”. B. en W. hadden voorgesteld den asch- en vuilnisstaal te verplaatsen naar een terrein nabij den Badweg. Hevig protest van De Bergh. Als IJmuiden of Zandvoort ooit plan hebben gehad om als prijsvraag uit te schrijven: „men verlangt de beste middelen te kennen om IJmuiden en Zandvoort een druk bezoek van vreemdelingen te verzekeren en Scheveningen zooveel mogelijk afbreuk te doen, dan is die prijsvraag uitmuntend beantwoord door het Dagel. bestuur van ’s-Gravenhage”. Een ander vermakelijk geval, waarin De Bergh als père noble optrad. De bekende boekenkoopman David Blok, een Haagsche figuur op het Binnenhof, meer bekend bij de burgerij dan menig lid van de Tweede Kamer, was voor een schuld van ƒ10.gegijzeld door den griffier van de Tweede Kamer Mr. J. D. Veegens Jr., van wien Blok oud papier had gekocht, dat hij niet in staat was te betalen. De man bleef zes weken in de gijzeling in het Huis van bewaring op de Prinsegracht. Toen trad De Bergh op en verloste Blok uit zijn cel door een oproep in de lokale bladen om den ongeluk kige te helpen. De heer Veegens bepleitte zijn goed recht in het Dagblad, maar maakte tegelijk een nobel gebaar en stelde Blok in vrijheid. Intusschen was er voor Blok ruim 100.ingekomen. De Bergh zond daarvan aan Mr. Veegens zijn ƒ10liet hem echter de gijzelingkosten betalen en zond aan Blok voor nieuw bedrijfskapitaal de resteerende gelden, later met nog 10.— er bij, die Mr. V. aan de B. terugzond! Sedert is aan de gijzeling, dat „eigenrechtertjesspel” een eind gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 300