van kazernes, ver buiten de stad, enkel in’t buitenland (Brussel en Parijs) geschieden, en niet hier? „Geduld slechts, 't moet gebeuren binnen enkele jaren. De kazerne zal afgebroken worden en plaats maken voor breede straten met prachtige openbare gebouwen of villa’s. Dat Alexandersveld, met zijn water- en modder poel gedurende 9 maanden van het jaar, zal eenmaal een sierlijk park wezen, en de ligging van de huzarenkazerne zal in ’t droge duin, nabij Waalsdorp, er tevens op verbeterd zijn mooier zeker en doelmatiger”. Zoo profeteerde De Bergh nu ongeveer een halve eeuw geleden. Hoever zijn wij thans nog van dat ideaal Intusschen kwam van de bebouwing met militaire commissiehuisjes niets. Want de Koning kwam tusschen- beide; naar aanleiding van een gesprek met den bij Willem III zeer bevrienden kunstschilder Herman ten Kate, die met zijn woning Javastraat No. 48 op het Alexandersveld uitkwam en dus met de lokale gesteld heid die gansch en al bedorven zou worden, goed be kend was, verzocht Z. M. den minister van zijn bouw plan af te zien. Sedert zijn de commissiehuisjes in de Atjehstraat verrezen. Het kon niet anders of een zoo populair man als De Bergh, moest in de fuik loopen, dat wil zeggen, in 1883 werd De B. candidaat gesteld voor den Gemeente raad, aanbevolen door de Kiesver. Ons Belang. Te zijnen voordeele werd gezegd: „In het bizonder wenschen wij een woord van aan beveling tot de kiezers te richten voor den heer J. A. de Bergh, adj. commies bij de Kanselarij der beide Neder- landsche Orden, omdat wij in hem sedert jaren hebben opgemerkt een man, die de ondubbelzinnigste blijken gaf van het algemeen belang der burgerij voor te staan. Zijn talrijke geschriften, vooral de met kennis en talent JACQUES DE BERGH. 274

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 302