ontvangen dat zij toch zoo gaarne die luchtvaart zou zien en er voor over zou komen. De B. had nog juist tijd om zijn moeder in te lichten en van de grap confiden tieel op de hoogte te stellen. Eenige dagen na het gebeurde kreeg hij bezoek van een café-houder aan de Bocht, die hem opgetogen en dankbaar kwam vertellen dat hij dien dag zoo buiten gewoon goede zaken had gemaakt Zoo was De Bergh. Zijn luchtvaarten en zijn kluchtspel de „Millioenen- erfenis” maakten ook buiten ’s-Gravenhage De Bergh tot een populair persoon. Op een handige manier maakte hij zijn opstijgingen in den reuzenballon „de Nederlan den” van Kaptein De Pauw, dienstbaar aan de ver dediging tegen een persoonlijken aanval. Kort vóór de eerste opvoering van „de Millioenen-erfenis” was hem een briefkaart thuis bezorgd, naamloos natuurlijk, waarbij hem de verkoop en de opvoering van het tooneelstuk werden ontraden, wilde hij zich anders niet aan per soonlijke onaangenaamheden bloot stellen. Het spreekt vanzelf dat, zoo ooit, hij thans niet tot andere gedachten te brengen was, en dit te minder daar hem tevens de insinuatie was aangewreven als zou de opvoering van het tooneelspel afkoopbaar zijn geweest. Wie De Bergh, ook in geldzaken, kende wist dat deze aantijging kant noch wal raakte. Hij schreef drie „Open brieven”, die hij èn in Den Haag èn te Nij megen, „drijvende boven de wolken”, in het luchtruim slingerde en waarvan duizenden en duizenden exemplaren op Haagsche pleinen en straten, inzonderheid op den Vijverberg en in het Voorhout, neêrdaalden. Een ge deelte van het Tournooiveld en een hoek van den Vijverberg, waar een dichtgepakte menschenmassa stond, die in het bijzonder met den brievenregen werd ge- JACQUES DE BERGH. 276

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 304