'1 DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE? 19 de veenmolen, ten I eigendommen te onderhouden, zoo o.a. ook den weg naar Rijswijk en Delft Zoo ligt het voor de hand, dat de Rijswijksche weg een later ontstane grafelijke weg is; de redenen van zijn ontstaan doen in dit verband niet ter zakedie laten wij dus rusten. Wat was nu het vervolg van de Ruigkade vanaf de Schenk? Hier helpen ons zoowel een oude kaart, n.l. die van 1570, van ’s-Gravenhage, als ook allerlei archi valische gegevens. De kaart van 1570 laat ons zien, hoe ten oosten van het Zieke en het Spui de water scheiding zich voortzet naar ’t tegenwoordige Plein toe. Voor deze kade treffen we dezelfde namen aan als reeds voor de Ruigkade zijn opgesomd, dus: Geldelooze Pad, Voorburgstraat, Susterenkade, Binkhorstkade. 2) Ook heette deze kade wel „de cade die men nae de Veen molen gaet”. 8) Zouden we in het moderne ’s-Gravenhage deze kade nog willen terugzoeken, dan zouden we kunnen zeggen, dat ze geloopen heeft van de tegenwoordige Scheep- makersstraat, ongeveer evenwijdig met de tegenwoordige Pletterijkade, langs ’t Lamgroen, door de Schedeldoeks- haven en de Ammunitiehaven naar de tegenwoordige Nieuwe Haven en verder door de Korte Houtstraat naar het Plein. Begin 17e eeuw, tijdens de geweldige Alg. Rijks-Arch. Hof van Holland 5 M. Swieten fol. 242, acte 23 Jan. 1465. Hof v. Holland Memoriaal v. Sententiën etc. van Jacob Bossaerts litt. C. beginnende 12 Aug. 1450, proces van 20 Febr. 1451 fol. 21, 31, 32 en 39. 2) Zie nogmaals Th. Morren, Straatnamen etc. en de genoemde acten in „De archieven van Kloosters en andere stichtingen in Delfland". 3) Gem.-Arch. ’s-Gr. R. A. 393 fol. 141 vs. en fol. 205 vs en 206 Acten van 3 Oct. 1564 en 2 Juni 1565: „een thuyn, huysinge ende boomgaert ten oosten de cade, die men gaet nae de veenmolen, ten westen het Spui”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 30