GERMAANSCHE EN ROMEINSCHE OUDHEDEN IN DE DUINSTREEK BENOORDEN ’S-GRAVENHAGE Nu de oude vraag, waar Lugdunum Batavorum ge legen mag hebben, door den heer Pabon opnieuw en met klem naar voren is gebracht en daarbij ook door dezen ijverigen navorscher der oudheid ’s-Gravenhage en zijne naaste omgeving ten nauwste is betrokken, is het van groot belang op de hoogte te zijn van de daar gevonden Germaansche en Romeinsche oudheden en meer nog van de vindplaatsen, aangezien die ons eene nuttige aanwijzing zouden kunnen zijn, in welke richting een voortgezet onderzoek gewenscht is. Tot mijn leedwezen ontbreekt mij de tijd om een eenigs- zins volledig en uitvoerig overzicht te dezen aanzien te geven en bovendien is het zeer zeker te hopen, dat eene bevoegdere hand dan de mijne zich daartoe zoo ras mogelijk zal zetten. In afwachting daarvan mag ik evenwel niet na laten hier zeer beknoptelijk enkele mededeelingen, gegrond op eigen ervaring, te doen, welke van belang zijn voor het samen te stellen al- gemeene overzicht en verdienen te worden vastgelegd. Als algemeen bekend mag ik onderstellen, dat de Waalsdorpervlakte op het einde der 19de eeuw des winters doorgaans eene groote waterplas was, waar bij vorst bijna telken jare volop kon worden schaatsen lil DOOR Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 313