GERMAANSCHE EN ROMEINSCHE OUDHEDEN ENZ. 285 x) In de latere jaren is hierin weder wijziging gekomen, zoo het schijnt, door de diepwaterboringen de vlakte is thans weder vochtiger. 2) Met de vuursteenvondsten uit de Waalsdorpervlakte moet men zeer op zijne hoede zijn, aangezien dit terrein de laatste eeuwen militair exercitieveld is geweest en menige vuursteen van de oude geweren en pistolen daar te loor is gegaan of versplinterd. (Vgl. plaat 18 van den door onze vereeniging uitgegeven Historischen Atlas). gereden. Hieraan is omstreeks het begin dezer eeuw een einde gekomen tengevolge van onttrekking van het opperwater dezer duinstreek voor de watervoorziening onzer stad. De vlakte werd als gevolg daarvan steeds droger en het zand begon er meer en meer te verstuiven. Voor liefhebbers van oudheden zijn zandverstuivingen steeds bijzonder welkom, daar die hen in staat stellen bij ieder bezoek aan hetzelfde terrein nieuwe vondsten te doen. Toen mij dan ook eenmaal was gebleken, dat de Waalsdorpervlakte een goede vindplaats was, ben ik in de jaren 1902 tot 1909 herhaaldelijk der waarts gewandeld en nimmer teleurgesteld thuis gekomen. Als resultaat van die wandelingen kan ik in de eerste plaats mededeelen, dat de Waalsdorpervlakte naar mijne overtuiging oudtijds bosch moet zijn geweest. Ten gevolge van de zandverschuivingen kwamen nu en dan oude humuslagen gedeeltelijk bloot en zelfs heb ik den nog zwaar gewortelden tronk van een sedert lang ver dwenen, grooten eik kunnen waarnemen. In de tweede plaats kan ik hierop dadelijk doen volgen, dat dit bosch eeuwen geleden niet alleen bezocht, maar ook bewoond moet zijn geweest. Vuursteenen pijlpunten e. d. 2) kunnen jagers uit het grijs verleden en hunne tijdgenooten op verschillende tochten te dezer plaatse hebben verloren en leveren geen bewijs voor bewoning, maar het is buiten twijfel, dat de vlakte in den tijd der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 314