DE DUINSTREEK BENOORDEN 'S-GRAVENHAGE. 287 aangeduid als de Kleine Pan en is ongeveer vijfK.M. benoorden den Haagschen watertoren gelegen. Aldaar moet vrij kort te voren bij het graven van toevoerkanalen voor de watervoorziening eene niet onbelangrijke nederzetting uit den Romeinschen tijd zijn opgedolven, diep onder het zand begraven in een grond laag, waarin eveneens nog tamelijk goed bewaard ge bleven houtresten voorkwamen. Ook hier vond ik vele Bataafsche en Romeinsche scherven, waaronder vrij wat terra sigillata, stukken van dakpannen, enkele veilig heidsspelden o.a. een zilveren niet meer te deter- mineeren koperen munten, ijzerwerk, schijfjes, zooals wij bij het damspel gebruiken, kralen, spinsteentjes enz. Het groot aantal runderbeenderen, die hier waren op gegraven, en de enkele resten van vischgraten, welke ik vond, getuigen mede, dat de Kleine Pan destijds eene woonstede is geweest en wij hier niet met eene begraafplaats te doen hebben. Nadien vond ik in verschillende duinpannen, waar zandverstuiving mij hielp, kleine fragmenten van meesten tijds Germaansch vaatwerk. Zoo ook in de strook langs den ouden Waalsdorperweg, ongeveer ter hoogte van de oude toegangslaan tot de hofstede Waalsdorp van nu wijlen Graaf van Bylandt, maar aan de overzijde van den weg. Dit gaf mij ten vorigen jare, toen dit terrein geheel werd vergraven ter wille van straten aanleg en bebouwing, aanleiding mijne kinderen der waarts te zenden om te zien, of er geen oudheden zouden zijn te vinden. Inderdaad zijn zij met vele scherven teruggekomen, die mij bleken zuiver Germaansch te zijn. Van Romeinsch aardewerk werd nagenoeg geen spoor gevonden. Bij het afgraven der duinen tusschen de huidige van Voorschotenlaan en den Waalsdorperweg moet eene zeer bescheiden Germaansche begraafplaats zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 316