288 DE DUINSTREEK BENOORDEN ’S-GRAVENHAGE. i 1 Een uitgebreider opstel, voorzien van afbeeldingen, is in voor bereiding en zal in de Oudheidkundige Mededeelingen uit Js Rijksmu- seum van Oudheden te Leiden verschijnen. vergraven, terwijl ook meer bij het begin van den Waalsdorperweg evenals oostelijk van de van Hogen- houcklaan, scherven uit denzelfden tijd werden gevonden. Ook hier, t.w. in de naaste omgeving van dit gedeelte van den Waalsdorperweg, meen ik, dat Lugdunum niet moet worden gezocht. Ware dit wel het geval, dan zou bij de belangrijke graafwerken, welke hier onlangs hebben plaats gehad, veel meer te vinden moeten zijn geweest en met name ook meer sporen van de Romeinsche cultuur. Dit zijn in korte trekken mijne bevindingen wat be treft de duinstreek benoorden ’s-Gravenhage, die naar mijne meening in den Romeinschen tijd vrij dicht be woond zal zijn geweest, gezien het feit, dat bij gunstige omstandigheden, d.w.z. zandverstuivingen en graafwer ken, telkenmale Germaansche en Romeinsche oudheden voor den dag komen l).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 317