LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 20 de Riemer I bl. 771 en 772. 2) Cartularium Maria Convent fol. 26. Zie ook Th. Morren, Straat namen bl. 246 en 247 en „De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland” bl 48. 3) Alg. Rijks-Arch. Archief van de Rekenkamer. 4) Zie de hiervoor vermelde acten van 3 Oct. 1564 en 2 Juni 1565, bl. 19 noot 3. uitbreiding en bij het graven van de omgrachting van ’s-Gravenhage is het laatste gedeelte van deze water- keering verlegd; zij liep toen van de Nieuwe Haven langs den Fluweelen Burgwal (deze is in 1617 gegraven 4) naar de huidige Heerengracht. Een memorie van den landmeter Floris Jacobsz. van der Salm van 1617 4) geeft voor ’t eerste gedeelte de door ons langs anderen weg gevonden kade aan. De kade nu, die uitliep in de tegenwoordige Korte Houtstraat is hoogstwaarschijnlijk de vroegere Coman Willemslaan, die reeds in 1336 voorkomt.2) En ook in de Hofboeken wordt deze laan genoemd. Bij de ver antwoording van de ontvangsten voor de in erfhuur uitgegeven perceelen in het Hofboek van 1466 3) heet het: „tusschen die spoyvaert ende Coman Willemslaan, is die oistsyde van de spoy”. De perceelen lagen dus in, begrensd in ’t westen door het Spui, in het oosten door de Coman Willemslaan, ’t geen klopt met de door ons zoo juist vermelde acten4) en ook met de perceelscheidingen op de kaart van 1570. Hoe dan ook, de Korte Houtstraat was in elk geval een stuk van die Coman Willemslaan. Het convent in de Pooten was in het oosten door die laan begrensd. Het is nu gemakkelijk den weg verder te vervolgen langs de Lange Houtstraat, oost-zijde Voorhout, den tegenwoordigen Denneweg en de Frederikstraat. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat nog in het begin der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 31