s 17e eeuw de tegenwoordige Denneweg met Frederik- straat en den Raamweg één weg vormde, die in zijn geheel de Denneweg heette, zooals op de kaart van Floris Balthasars van 1611 nog duidelijk is te zien en zooals bovendien uit tal van acten zou zijn te bewijzen. Op de kaart van Balthasars eindigt deze Denneweg ongeveer ter hoogte van het tegenwoordige duin Petit St. Hubert, even ten zuiden van het tegenwoordige hotel de Witte Brug. Hierbij zij opgemerkt, dat de naam Denneweg niets heeft te maken met een beplanting met dennen, gelijk Morren ten onrechte veronderstelt1), maar dat de schrijf wijze Denneweg afwisselt met Deneweg of Deene(n)weg. Nu is den, dene een oud-Germaansch woord, betee- kenend beboscht dal2), zoodat deze weg genoemd zou kunnen zijn naar een beboscht dal of de beboschte dalen of duinvalleien, waar hij doorheen voerde, gelijk o.a. de kaart van Floris Balthasars en ook die van 1687 zoo duidelijk nog laten zien, terwijl dus in zijn naam de oudheid van den weg bewaard bleef. Dat deze Denneweg trou wens en de geheele door ons teruggevonden weg van Arendsburg af tot in de vroegste oudheid moet terug gaan, zal ons, behalve uit wat we reeds eerder zagen, duidelijk worden door de volgende overwegingen le. De tegenwoordige Raamweg, dus een deel van den vroegeren Denneweg, is de westgrens van Wasse naar, scheiding tusschen Wassenaar en Haagambacht. Waar in elk geval Wassenaar een van de oudste am bachten is, zoo zal de Denneweg zelf allicht nog ouder zijn. 2e. In het verlengde van dien Denneweg strekte zich. DE DUINEN BIJ 'S-GRA VENHAGE 21 Haagsche Straatnamen bl. 81. Een juistere beteekenis geeft D. S. van Zuiden in zijn „Haagsche Straatnamen” bl. 15, nl. holle weg. 2) Zie A. Torp. Wortschatz der Germanischen Spracheinheit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 32