LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 22 van het tegenwoordige Petit St. Hubert af naar tegen woordig strandpaal 99 een denkbeeldige lijn uit, de verdere grensscheiding tusschen Wassenaar en Haag- ambacht, tevens de scheiding tusschen de Oostduinen en de Westduinen 1). 3e Haagambacht is door den graaf van Holland afgescheiden uit 't oude Monsterambacht. Voor de vor ming van Haagambacht omvatte Monsterambacht al het gebied tot aan den Denneweg toe en tot aan de schei ding tusschen de Oost- en Westduinen. Dit blijkt o.a. uit een acte van 20 Sept. 1266 2), waarbij Machteld, gravin-weduwe van Holland geeft aan de Hofkapel te ’s Gravezande het geheele stuk grond, gewoonlijk „de gemeente” genoemd, gelegen in het ambacht van Mon ster, naast Eikenduinen. Deze „gemeente” wordt in de grafelijkheidsrekeningen tot Haagambacht gerekend. Bovenal uit een schepenacte van 1307 3) blijkt, dat Haagambacht oorspronkelijk een deel was van Monster ambacht, „dat die Hageprochie uten Monster sproet bi tsgraven F-rens tiden ende bi sinen toedoene ende des abts van Middelborch” 4). Zoo strekte Monsterambacht zich oudtijds ook nog westelijker uit en omvatte het ook ’s Gravezande, gelijk blijkt uit de acte van 14 Mei 1238 5), waarin Otto III van Holland ’s Gravezande afzondert van de kerk te Monster en die plaats, met ’t land langs de Maas tot aan zekere sluis toe, toewijst aan de parochiekerk, door Zie o.a de kaart van Delfland van Cruquius, 1712. 2) v. d. Bergh II 140. 3) Bijdragen v. h. Bisdom Haarlem I bl. 71. Inventaris v. d. Abdij te Middelburg door Mr. R. Fruin bl. 170. 4) Zie ook de studie van schrijver over het ontstaan van die Haghe als ambacht en parochie in ’t Jaarboek van die Haghe 1924, blz. 179 en vlg. 5) J. de Fremery, Suppl. Oorkdbk. no. 78.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 33