314 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE. van den Gedenkboek bij het zestigjarig bestaan der R. K. Militairen-V ereeniging 18661926. De patiëntenadministratie in de gemeente-ziekenhuizen van 's Gravenhage door H. A. F. Könings. Alsboven, 4e jr. no. 10. Gedenkboekje der Hoogere Burgerschool met vijf jarigen cursus. Westeinde—Bleijenburg3e van Boschstraat. 9 Januari 18659 Januari 1925. Gedenkboek bij het zevende lustrum der Haagsche Afdeeling van den Nederlandschen R. K. Volksbond. 1890—Februari—1925. Gedenkboek van de Gemeente-Gasfabrieken ’s Gravenhage. 18751925. De Haagsche Gemeente-Ziekenhuizen door K. I. B. A. de Coster. In Administratie en Economie der Zieken huizen, 3e jr., no. 8. Het Kinderziekenhuis te’s-Gravenhage 188524 Sep tember—1925. Gedenkboekje bij het 40-jarig bestaan door Dr. L van der Hoeven en Dr. H. A. Stheeman. Rede uitgesproken door den Heer Ir. P. J. van Voorst Vader ter gelegenheid van het ,50-jarig bestaan der Vereen, voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen op 12 Maart 1925 en Overzicht over gehouden lezingen en voordrachten gedurende het tijdvak 1 Maart 1916 tot 30 April 1926.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 343