2 2 5 KRONIEK OVER 1924. 3 4 4 5 W etenschappen Onderwijs, Kunsten 1 Januari. J. P. Hess, Kamerbewaarder bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal herdenkt zijn 40-jarigen Rijksdienst. Jhr. D. G. van Teylingen en A. J. A. Slinge- land herdenken hun 25-jarigen dienst bij de Gemeente-Gasfabrieken. Vijf-en-twintig-jarig ambtsjubileum van Mr. M. I. Duparc, Administrateur, chef der afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement van en Wetenschappen. Overlijden van den gepensionneerden Gene raal-Majoor der Artillerie P. C. Visser. De nieuw opgerichteVereeniging,.Nederland- Oostenrijk” houdt in Hotel de Twee Steden hare eerste vergadering. Overlijden van den gepensionneerden Gene raal-Majoor, Inspecteur van den Genees kundigen Dienst der Landmacht Binnen dijk. Wed. Joanna Mans, geb. Mulder viert haren 1 OOsten verjaardag. Dr. A. A. Beekman, oud-leeraar a/d H.B.S. aan de Stadhouderslaan, schrijver van „Ne derland als Polderland” viert zijn 70®ten verjaardag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 348