gravin Machteld te ’s Gravezande gesticht. Monster- ambacht had dus als westgrens de Maas. Zoodat wij m.a.w. de volgende uiterst belangrijke overweging mogen laten gelden de Denneweg met de oude scheiding tus- schen de Oost- en de Westduinen was de oude schei ding tusschen Monsterambacht en Wassenaar, of, m.a.w. waar Monster ’t land omvatte tusschen de Maas en den Denneweg, lagen dus oudtijds ten Westen van deze scheiding niet alleen de Westduinen, maar ook het land, waarin Monster de domineerende plaats had, n.l. het Westland. En nog merkwaardiger wordt deze vondst, als we zien uit de „Verclaringhe van alle des graven renten in Noordhollant, Woerden ende Oudewater”, 1334, dat Wassenaar zich oudtijds uitstrekte tot aan den Rijn x) Zoodat we dus aan de Oostzijde niet alleen de Oostduinen hebben, maar een gebied, waarin Was senaar domineert en dat zich uitstrekt tot aan den Rijn. 4. Het ambacht Rijswijk behoort ook tot het West land 2), zoodat de door ons teruggevonden weg ook hier de oostgrens is van het Westland. Vatten wij dit nu samen met de reeds eerder over dezen uiterst merkwaardigen weg gemaakte opmerkin gen en trekken wij daaruit onze conclusies, dan staat vast: a) dat op dezen weg, die van Arendsburg liep naar de duinen tot bij het tegenwoordige Petit St. Hubert en het tegenwoordige hotel de Witte Brug om zich van daaruit voort te zetten in de scheidingslijn tusschen Oost- en Westduinen of ook in de scheidingslijn tusschen Wassenaar en Monsterambacht, uitmondde de hoofd- DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE? 23 Hamaker, Rekeningen I bl. 161Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap, 22ste deel bl. 172 onder 9. a) Zie Aardrijksk. Woordbk. van v. d. Aa op het Westland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 34