26 28 29 29 29 2 3 9 10 KRONIEK OVER 1924. 321 20 Febr. 1 Maart. Vijf-en-twintig-jarig ambtsjubileum van Generaal-Majoor 21 vanj. W. K. Sterkenburg, Hoofdcommies bij de Konink lijke Hofhouding (Departement van den Hof maarschalk). Overlijden van Jhr. Mr. W. G. Feith, Charter meester aan het Algemeen Rijksarchief. Feestelijke herdenking van het 90-jarig bestaan van het Genootschap „Oefening kweekt Kennis”. Gedachtenisrede van Ds. L. M. van Noppen, Ned. Herv. Predikant te Scheveningen ter gelegenheid van zijne 40-jarige ambtsbe diening. Negentigste verjaardag Prof. Dr. W. Martin houdt voor de leden van „die Haghe” eene lezing: „Iets over Jozef Israëls”. Het bestuur der 's-Gravenhaagsche Tuin- bouwvereeniging recipieert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Vereeniging. Afscheid van L. de Vries, Hoofd van de Gemeentelijke Dagschool voor Lager Onder wijs aan de Van Swindenstraat en Directeur van de Nijverheidsschool aan de Boylestraat. In Diligentia wordt geopend de Diaconale Conferentie, uitgaande van de Federatie van Diaconieën in de Nederl. Hervormde Kerk. Bijeenkomst in de Ridderzaal ter herdenking van het 25-jarig bestaan van den Neder- landschen Oudheidkundigen Bond. Prof. Dr. L. E. Goester houdt in het Hygië nisch Genootschap eene voordracht over: „De melkvoorziening der steden van een hygiënisch standpunt bezien”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 350