6 9 16 24 24 11 Juni. 18 1 Juli. KRONIEK OVER 1924. 323 1 Mei. 3 5 8 12 van van H. M. het 35-jarig be staan der Vereeniging „de Oranjebond”. Overlijden van Mr. W. P. Graaf Bylandt, Opper-Hofmaarschalk de Koningin. Opening in de Gothische Zaal eener door de N.V. „Boeatan” georganiseerde tentoon stelling van Indische Kunstnijverheid en Huisvlijt. Onthulling en overdracht van het gedenk- teeken op het graf van Prof. Dr. P. J. Muller, oud-Voorzitter der C. J. M. V. Overlijden van den Minister van Staat Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. Afscheid van Mejuffrouw Bolding als hoofd der Nutsschool aan de Hollanderstraat. Veertigjarig ambtsjubileum van den Referen daris bij den Pensioenraad A. Ross. Afscheid, na 40-jarigen dienst bij het Bij zonder Lager Onderwijs, van C. F. Ver schoor als Hoofd der Gereformeerde M.LL L.O.-School te Scheveningen. Feestelijke herdenking van het 25-jarig be staan der Vereeniging „Oost en West”. Opening, in het gebouw „Veritas”, der Efflciency-Tentoonstelling. Het standbeeld van Koning Willem II op het Buitenhof, bestemd om te Tilburg te worden herplaatst, wordt van het voetstuk genomen. Overlijden van den Vice-Admiraal C. ten Bosch. Lezing voor „die Haghe” van den heer F. A. J. Vermeulen over: de „Oude en de Nieuwe Kerk te Delft.” Feestelijke herdenking van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 352