1 Juli. 7 9 9 25 KRONIEK OVER 1924. 324 8 8 10 19 19 19 23 den journalist H. J. Strate- gedenkteeken onthuld. van Mejuffrouw M. Vijf en twintigjarig ambtsjubileum van P. de Wit, Chef-Armbezoeker bij den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon. In de Grafelijke Zalen worden de deelnemers aan het Internationaal Stedenbouw-Congres door de Regeering ontvangen. Feestelijke bijeenkomst bij gelegenheid van de 75ste algemeene vergadering van de Neder- landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Oprichting eener Nederlandsche afdeeling van het Indo-Europeesch Verbond. Ter aardebestelling op Oud-Eik en Duinen van het stoffelijk overschot van den te Zeist overleden oud-Voorzitter der Tweede Kamer Mr. W. K. F. P. Graaf van Bylandt. Vijftigjarig bestaan van den wijnhandel der firma Wilh. Richters. Overlijden van den gepensionneerden Vice- Admiraal, oud-Minister van Marine Jhr. J. A. Röell. Ontvangst door het Gemeentebestuur van commandant en officieren van een in de haven van Rotterdam liggend Amerikaansch eskader. Op het graf van meyer wordt een Gouden dienstjubileum den Heijer, kosteres der Nieuwe Badkapel te Scheveningen. Overlijden van Mr. R. Macalester Loup, oud-Hoofdredacteur van „het Vaderland”. Veertig-jarig jubileum als dierenarts van Dr. C. van der Slooten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 353