29 Juli. 31 12 18 30 Be- 6 6 6 KRONIEK OVER 1924. 325 den Haagschen 4 Aug. 19 24 de 1 Sept. 3 Negentigste verjaardag van straatprediker D. Wilkens. Herdenking van de mobilisatie van Land- en Zeemacht in 1914. Overlijden van J. Velthuisen, Hoofd der openbare M. U. L. O.-School aan de van Hoornbeekstraat. Openingszitting in de Ridderzaal van het 21ste Internationaal Americanisten-Congres. Overlijden van den gep. Luitenant-Generaal, oud-Commandant van het Ned.-Ind. Leger W. R. de Greve. Viering van het tienjarig bestaan der be reden brigade van de Haagsche Politie. Overlijden van A. C. Volker, Lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Overlijden van H. Stomp, Chef van weging bij de H. T. M. Huldiging van den Leeraar in de Ned. Taai en Letterkunde C. G. Kaakebeen ter ge legenheid van zijn 40-jarigen dienst bij het M. O. alhier. Feestelijke herdenking van het 40-jarig bestaan van het Kon. Nederl. Landbouw-Comité. Opening in de zalen van „Pulchri Studio’ eener internationale postzegeltentoonstelling. Huldiging, bij gelegenheid van zijn afscheid, van den Directeur van het bijkantoor der Posterijen op het Copernicusplein D. van den Berg. Mejuffrouw Kautzmann, Chef-Telefoniste bij den Gemeentelijken Telefoondienst verlaat den dienst en wordt bij die gelegenheid gehuldigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 354