11 Sept. 16 17 19 20 22 23 23 25 27 het Congres 27 28 326 KRONIEK OVER 1924. De nieuwe parochiekerk aan de Wencken- bachstraat, hoek Noordpolderkade wordt door den Bisschop van Haarlem gecon sacreerd. Onthulling door H.M. de Koningin van het nieuwe ruiterstandbeeld van Koning Willem II op het Buitenhof. Te Laren wordt het huwelijk gesloten van den Burgemeester van ’s-Gravenhage Mr. J. A. N. Patijn met Jonkvrouwe E. de Brauw. Onder voorzitterschap van Wethouder Mr. J. A. de Wilde wordt in „de Twee Steden” een financieel Congres van Gemeenteambte naren geopend. Door Prinses Juliana wordt in de in aan bouw zijnde Juliana-kerk in de Kempstraat een gedenksteen geplaatst. Huldiging van Lodewijk van Deyssel ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag. Zeventigste verjaardag van den oud-Minister van Waterstaat Dr. C. Lely. Overlijden van Prof. Mr. A. C. Visser van IJzendoorn, oud-Hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te Leiden. Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Instituut-Tymstra wordt de oprichter daarvan, de heer J. Tymstra gehuldigd. Officieele ontvangst door het Gemeentebe stuur van de deelnemers aan „Neêrlands Volkskracht”. Afscheid van den Hoofdcommies, chef van het bureau „Aanneming”, van het Telegraaf kantoor F. J. Rolvink. Afscheidspredicatie in de Groote Kerk van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 355