20 22 29 7 9 9 KRONIEK OVER 1924. 329 9 Dec. 11 16 16 3 Januari. In tegenwoordigheid aanleiding van H. D. Ubbens, oud-Onder- de school voor Nijverheid en het Departement van Marine K. H. A. Wolf- fensperger. Overlijden directeur van de school voor Handel (Directie Tymstra). Opening der gemeentelijke bewaarschool aan de Anemoonstraat. Opening van den nieuwen verkeersweg langs de Gevangenpoort. Inwijding van de Laakkapel der Ned. Herv. Gemeente aan de Deimanstraat. Opening van het Museum van den heer C. W. Lunsingh Scheurleer aan de Carne- gielaan. Huldiging van den Directeur der Steno grafische Inrichting bij de Staten-Generaal, G. J. D. C. Goedhart, ter gelegenheid van zijn vijftigjarigen dienst bij die Inrichting. Huldiging van den Griffier der Eerste Kamer, Mr. H. Zillesen, bij gelegenheid van zijn vijf en twintig-jarig griffierschap. KRONIEK OVER 1925. van den Burgemeester heeft de opening plaats van het Rusthuis voor Vrouwen aan den Badhuisweg van de vereeniging „het Rusthuis”. Officiëele ontvangst ten Stadhuize van den Franschen Minister van Justitie Godart. Opening door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. J. Th. de Visser, van het St. Aloysius-College aan de Oostduinlaan. Aanvang der feestelijkheden naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 358