12 12 25 29 KRONIEK OVER 1925. 331 17 19 24 30 1 Ravesloot als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. 2 Maart Overlijden van Dr. H. Ch. F. L. Aalbersberg, im van den Con servator der Kon. Bibliotheek A. de Mare. Zilveren ambtsjubileum van den Bibliothe- Arts. Vijf en twintig-jarig ambtsjubileum van Ds. E. Michelin Moreau, Predikant bij de Waal- sche Gemeente. Vijftig-jarig bestaan der vereeniging „Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen”. Huldiging van de zangeres Mevr. Stronck- Kappel bij gelegenheid van haar 50sten ver jaardag. Bezoek aan de Residentie van een gezel schap Duitsche architekten ter bestudeering van het woningbouw-vraagstuk. Overlijden van den oud-Minister van Marine en oud-Wethouder van ’s-Gravenhage J. C. Jansen. Opening in tegenwoordigheid van de Koningin-Moeder en den Prins der Neder landen van het Roode Kruis-Ziekenhuis aan de Segbroeklaan. Bevestiging in de Groote Kerk van Ds. S. van Dorp als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. In de groote zaal der C. J. M. V. wordt D. Massink gehuldigd bij gelegenheid van zijn afscheid, na langdurigen dienst, als onderwijzer aan de Weeshuisschool der Ned. Herv. Gemeente. 1 April. Veertigjarig ambtsjubileui

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 360