25 Juli. 26 6 21 5 7 336 KRONIEK OVER 1925. 1 Aug. 1 Sept. 8 8 10 24 27 verjaardag van Mr. Caesar Voute, President- Kerkvoogd der Ned. Hervormde Gemeente. Mejuffrouw de wed. Jacoba den Dulk-Krul te Scheveningen viert haren 102n geboortedag. Overlijden van R. Ph. A. van Rees, gep. Marine-officier en oud-Burgemeester. Veertig-jarig ambtsjubileum van den Refe rendaris ter Gemeente-Secretarie L. P. van der Heyden. Overlijden van C. G. Kaakebeen, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool aan de Stad- houderslaan. Zeventigste verjaardag en huldiging bij die gelegenheid van den bekenden philantroop D. A. J. Kessler. Overlijden van Notaris P. J. Laboyrie. De eervol ontslagen Commissaris van Politie J. Aaltsz neemt afscheid van het politiecorps. Mr. Joh. J. Belinfante herdenkt den dag, waarop hij voor 25 jaren verbonden werd aan het Nederlandsch Correspondentie- Bureau voor Dagbladen. Onthulling op de begraafplaats Oud-Eik en Duinen van een gedenkteeken op het graf van wijlen den geneesheer J. W. C. Horst. Opening der Tweede Christelijke H. B. S. met 5 j. c. aan den Bezuidenhoutschen Weg. Veertigjarig jubileum van J. A. de Zwaan als Klokkenist in dienst der Gemeente. Opening der nieuwe Synagoge aan de Nieuwe Molstraat. Ds. B. Tichelman, Predikant te Scheveningen wordt bij gelegenheid zijner 25-jarige evan geliebediening gehuldigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 365