14 Sept. 15 16 16 18 24 24 1 Oct. 1 8 Staat Jhr. 19 21 21 23 KRONIEK OVER 1925. 337 Dr. C. E. Heynsius, Arts. L. Hoejenbos, Directeur van van Jan Herdenking van den marteldood de Bakker. Officieele opening van het nieuwe Lyceum en de H. S. met 5 j. c. aan het Stok roosplein. Plechtige teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den oud-Kapelmeester van het muziekkorps van het Regiment Jagers, W. Hendriks. Huldiging, bij gelegenheid zijner veertig-jarige dienstvervulling, van den Onderwijzer aan de school aan de Nieuwe Schoolstraat P. Voogt. Ontvangst ten Hove van den Regent van Semarang. Herdenking van den driehonderd-jarigen ge boortedag van Jan de Witt. Veertigste verjaardag van het Kinderzieken huis aan de Laan van Meerdervoort. Het Lid der Algemeene Rekenkamer G. C. Baron van Asbeck herdenkt zijn 50-jarigen dienst bij dat College, en wordt bij die gelegenheid gehuldigd. Huldiging bij zijn afscheid, na bijna 40-jarigen gemeentedienst, van den bureauchef bij „Maatschappelijk Hulpbetoon” te Scheve- ningen P. Boef. Overlijden van den Minister van Mr. A. P. C. van Karnebeek. Dr. N. Japikse leest voor „die Haghe” over Johan de Witt”. Overlijden van Dr. D. L. Roosenburg, rus tend geneesheer. Overlijden van Huldiging van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 366