25 Oct. 26 27 29 29 KRONIEK OVER 1925. 338 31 2 Nov. Pelt, 5 13 17 8 12 „Maatschappelijk Hulpbetoon” bij gelegen heid van zijn 50en verjaardag. Plechtige installatie van den opperrabbijn I. Maarsen. Afscheid, na verkregen eervol emeritaat van den Predikant bij de Gereformeerde Kerk te Scheveningen Ds. W. H. Oosten. Overlijden van Mr. R. del Campo genaamd Camp, Advocaat-Generaal bij het Gerechts hof alhier. Overlijden van Dr. Ch. L. Rümke, Arts. Overlijden van J. C. Meys, gepensionneerd Hoofdcommies ter Gemeente-Secretarie en oud-ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Inwijding, onder leiding van den Minister van Onderwijs enz. Mr. Rutgers, van het nieuwe gebouw der Christelijke H. B. S. met 5 j. c. aan de Populierstraat. Overlijden van Mejuffrouw C. S. van Directrice van het Clubhuis der Vereeni- ging tot behartiging der belangen van jonge meisjes aan de Van Speykstraat. Huldiging van G. J. D. C. Goedhart bij gelegenheid van zijn afscheid als Directeur der Stenografische Inrichting van de Staten- Generaal. Inwijding der Synagoge aan deObrechtstraat- Bezoek en officieele ontvangst door den Burge meester van Antwerpsche brandweer-autori- teiten, die hier te lande vertoeven ter bestu- deering van toestanden op brandweergebied. Huldiging van Dr. D. F. Scheurleer bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag. Feestelijke herdenking in Hotel Witte Brug

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 367