24 Nov. 11 11 12 Jhr. J. D. Six KRONIEK OVER 1925. 339 2 Dec. 6 7 7 13 15 Departement Overlijden R. Froger. Overlijden Gemeente en oud-Directeur van j meente-Museum A. J. Servaas van mede-oprichter van „die Haghe”. In de Duitsche Kerk wordt, in tegenwoor digheid van den Duitschen Gezant het 50-jarig lidmaatschap van den Kerkeraad der Duitsch- Evangelische Gemeente van herdacht. Huldiging bij zijn afscheid als zoodanig van van den oud-Archivaris der en oud-Directeur van het Ge- Royen, van het 25-jarig bestaan der Rijks-Politie- vereeniging. Herdenking van 30-jarige Evangeliebediening door Ds. W. H. Gispen, Predikant bij de Gereformeerde Kerk te Scheveningen. Plechtige opening van de nieuwe Weeshuis school der Ned. Hervormde Gemeente aan de Koningstraat. Overlijden van Dr. W. G. C. Byvanck, oud- Bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek. In de Raadszitting wordt het lid van den Raad Ir. R. A. van Sandick ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag door den Burge meester gehuldigd. De Regent-Secretaris der Ned. Herv. Diaconie- gestichten J. E. van Leeuwen, wapenschilder van H. M. de Koningin en van den Hoogen Raad van Adel wordt bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag door verschillende cor poraties gehuldigd. Overlijden van den oud-Referendaris b/h van Marine A. van Loenen. van den Generaal-Majoor b.d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 368