DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE? 25 nu Lugdunum ons gevonden weg gelegen zou kunnen hebben, echter bedolven door eeuwenlange o verstuiving. Tot nog toe is Dr. Holwerda de eenige geweest, die de veronderstelling geopperd heeft, dat Lugdunum bij den Haag onder de duinen bedolven kon liggen 1), maar hij kende onzen weg niet en grondde zijn veronder stelling op andere overwegingen, vooral op zijn hypothese, dat het op Arendsburg blootgelegde Romeinsche cas- tellum het Praetorium Agrippinae moest zijn, waarvan dan Lugdunum circa 4x/2 K.M. verwijderd was. Oudtijds hield men Leiden voor Lugdunum. Maar èn de etymologische afleiding van den naam Leiden 2) èn de opgravingen van Dr. Holwerda op den Burcht te Leiden hebben aangetoond, dat Leiden en niet geïdentificeerd mogen worden. Daarnaast vertegenwoordigde Prof. P. Blok de meening, dat Lugdunum de oude Brittenburg zou wezen3), het castellum, dat gelegen zou moeten hebben aan den Rijnmond voorbij Katwijk aan Zee en sinds eeuwen verzwolgen door de zee, tegenover welke meening Dr. Holwerda betoogd heeft, dat de Brittenburg onmogelijk een Romeinsch castellum kan zijn geweest. 4) Vaderl. Gesch. en Oudheidk. 4e reeks, 7e deel, en bl. 341 en vlg. Oudheidkundige Meedeelingen van Oudheden te Leiden. Nieuwe Reeks VIII1, Zie o.a. Dr. J. H. Holwerda. Lugdunum Batavorum en Praeto rium Agrippinae. Bijdragen voor Vaderl. Gesch. en Oudheidkunde, 4e reeks, 7e deel, 1909, bl. 23 en 24. Dr. J. H. Holwerda. Neer- land’s vroegste geschiedenis bl. 145. 2) Zie Prof. Dr. P. J. Blok. Geschiedenis eener Hollandsche stad. DI. 1 bl 7 en 8. 3) Leidsche Jaarboekje 1904 bl. 1 en vlg. en Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde 4e reeks, 7e deel 1909, blz. 275 en vlg. 4) Bijdragen voor 1909, bl. 1 en vlg. uit 's Rijks Museum 1927.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 36