26 LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER Vaderl. Gesch. en Oudheidk. 4e reeks, 7e deel den loop der wegen in dit gebied wordt Vaderl. Gesch. en Oudheidk. 4e reeks, 7e deel Bijdragen voor 1909 blz. 272 en vlg. 2) Op de kwestie van nader teruggekomen. 3) Bijdragen voor 1909 bl. 362 en vlg. Zoo meent Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland, dat Lugdunum meer in de buurt van Loosduinen te zoeken moet zijn 1), ofschoon hij vasthoudt aan de mogelijk heid, dat het Praetorium Agrippinae op Arendsburg te vinden is. Afgezien van het feit, dat men op deze ma nier in het geheel niet uitkomt met den opgegeven af stand tusschen het Praetorium en Lugdunum, lijkt deze veronderstelling daarom niet te handhaven, omdat het, gezien het bepaalde schema van den loop der wegen, rivieren en perceelscheidingen in het gebied tusschen de kust en de lijn WateringenRijswijkVoorburg, bij zonder onwaarschijnlijk lijkt, dat er ooit een weg ge- loopen zou hebben van Arendsburg naar Loosduinen 2). Immers de alleroudste wegen in dit gebied en dienover eenkomstig de perceelscheidingen loopen evenwijdig aan de rijen binnenduinen of zoo men wil evenwijdig aan de afstroomende wateren naar den Rijn toe of lood recht daarop. Bijzonder aardig komt dit uit op de kaart van Cruquius van Delfland van 1712. Daarom is zoo’n weg van Arendsburg naar Loosduinen, dwars door dit schema heen, er totaal mee in strijd. Op bijzonder ingenieuze wijze meent Dr. J. Huizinga in zijn studie over „De Romeinsche mijlpaal van Mon ster” 3) de plaats van Lugdunum te kunnen localiseeren tusschen twee rayons, waarvan de zuidelijke gaat over de duinpan Kijfhoek, Oud-Wassenaar, ten noorden van Oud-Clingendaal, over Schakenbosch en Leidschendam en de noordelijke over de duinpan Groot Berkheide,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 37