zestal JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1924. Wij kunnen ditmaal een blijden toon laten hooren dan verleden jaar, toen wij genoodzaakt waren te wijzen op een sterken teruggang van het ledental en op de geringe actie der vereeniging door een samenloop van allerlei omstandigheden. In het afgeloopen jaar traden 42 nieuwe leden tot de vereeniging toe. Wel is waar was dit aantal niet voldoende om het verlies van 66 leden goed te maken, maar het is vergeleken bij de aanwinst van 1923 een vooruitgang. Hierbij komt, dat tegen het einde van dit jaar 45 leden bedankten, een aanmerkelijk lager cijfer dus dan dat van het vorige jaar. Het ledental zal dus in den aanvang van 1925 niet veel minder zijn dan een jaar tevoren. Nog overtreft het aantal uittredenden dat der nieuwe leden, maar de cijfers beginnen elkaar weer te naderen en dat in sterke mate, zoodat te verwachten is dat binnen zeer korten tijd de balans zal overslaan en de vereeniging zich weer in stijgende lijn zal bewegen. Wellicht zal 1925 reeds die kentering brengen nu het Bestuur heeft besloten, eenige uitbreiding te geven aan het gebruikelijke aantal uitnoodigingen tot aanvaarding van het lidmaatschap aan daarvoor in aanmerking komende personen. Ook de handelingen der vereeniging hebben tot voldoening aanleiding gegeven. Wij kunnen wijzen op de verschijning van het omvangrijke Jaarboek 1924, dat algemeene waardeering heeft genotenop een -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 391