JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE" OVER 1924 363 Totaal Eerevoorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden De stand als volgt: H.M. de Koningin en landen, Beschermvrouwe eeniging. HMde Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. Mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van ’s-Gravenhage, 1 3 6 9 553 1.1 583 Leden. Z.K.H. de Prins der Neder- en Beschermheer der Ver- Bestuur. Het Bestuur had in den aanvang van het Jaar een ernstig verlies te betreuren. Op 2 Maart 1924 overleed zijn medelid Jhr. Mr. W. G. Feith. De heer Feith maakte sedert 1921 deel uit van het Bestuur, vervulde tot 1922 de functie van penningmeester en was nadien 2e Secretaris. Op Woensdag 5 Maart waren verscheidene bestuursleden aanwezig in het Gemeente-Ziekenhuis, waar de overledene, voor diens overbrenging naar zijn geboortestad Groningen, werd herdacht. Onze voor zitter getuigde daar van de toewijding, welke Feith welgeslaagde lezingen, welke over het algemeen een be vredigende belangstelling trokken en op de vier excursies, waaraan, met uitzondering van die naar het villapark Marlot, door zeer vele leden werd deelgenomen. van de ledenlijst op 31 December 1924 is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 392