JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 364 Dr. C. Hofstede de Groot. J. Smit. Mr. H. Zillesen. Commissie voor de lezingen van Blokland. van het Bestuur was sedert dien bij de vervulling zijner functies had aan den dag gelegd en hoezeer zijn medebestuurderen zijn heengaan op zoo jeugdigen leeftijd betreurden. Als stoffelijk blijk van deelneming in dit droevig sterfgeval was van wege de vereeniging een krans gezonden. De ledenvergadering van 9 Mei benoemde in de door het overlijden van den heer Feith ontstane vacature Mr. J. W. Bok. De samenstelling als volgt: Dr. C. Hofstede de Groot, Voorzitter. Dr. H. E. van Gelder, Onder-Voorzitter. F. C. van der Meer van Kuffeler, Secretaris. Mr. J. W. Bok, Tweede Secretaris. J. Smit, Penningmeester. Dr. W. Moll, Redacteur. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts Mr. M. Rijke. Mr. H. Zillesen. De commissies waren gedurende het afgeloopen jaar aldus samengesteld Commissie voor de uitgave van geschriften: Dr. W. Moll. Dr. H. E. van Gelder. Mr. M. Rijke. F. C. van der Meer van Kuffeler.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 393