„DIE HAGHE” OVER 1924. 365 Geldmiddelen. alzoo f 1010.91 de Geschriften.. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts Mr. J. W. Bok. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen. Jhr. G. A. A. Just de la Paisières. Commissie voor de excursies: van Blokland. De rekening 1924 sluit met een nadeelige exploitatie van f 317.34, waardoor het bedrag aan contanten werd teruggebracht op f 998 61. Waren er geen toevallige baten geweest van respect. Donatie Broese van Groenouf 100.- Donatie Smit, verkochte „Geuzentijd" 96. Verkochte atlassen, nos. I—V404.— f 600.- dan zouden de uitgaven de ontvangsten met f 917.34 overschreden hebben. Deze achteruitgang is echter niet verontrustend, wan neer men bedenkt, dat het jaarboek, waarvoor op de begrooting f 1900.-was uitgetrokken, met bezorgloon aan uitgaven f2910.91 verslond en --- raming overtrof. Het bestuur meende daartoe gerechtigd te zijn, daar het voorafgaande jaarboek 1923 met een vrijwel even hoog bedrag bleef beneden de daarvoor aangewezen post. Het jaarboek 1924 is begin October verschenen. Het is, gelijk in den aanvang van het verslag is gezegd, om vangrijk en telt niet minder dan 546 bladzijden. Het is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 394