JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 366 Bijeenkomsten. dus meer dan 2'l2 maal zoo slechts 208 bladzijden telt en heden wat erg smalletjes was bevat 11 opstellen en bovendien de gebruikelijke rubrie ken. De firma Mouton Co. zorgde als steeds voor een smakelijke uitvoering. dik als dat van 1923, dat door toevallige omstandig uitgevallen. Het jaarboek De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar werd ge houden op Dinsdag 29 Januari. Na afloop van de voorjaarsvergadering, waar op, buiten de gebruikelijke huishoudelijke zaken, niets bij zonders verhandeld werd, hield Dr. F. Kossmann een lezing over Het wonder van Loosduinen. Spreker begon met een uiteenzetting te geven van het wonderverhaal, gelijk dit vermeld staat op een bord in de Ned. Herv. Kerk te Loosduinen; hoe Margaretha van Hennenberg, dochter van graaf Floris IV op Goeden Vrijdag van het jaar 1275 zooveel kinderen ter wereld bracht als er dagen in het jaar waren. Zij stierven allen met de moeder op één dag en liggen in de kerk begraven. Vervolgens toonde de spreker aan dat dit verhaal in verschillende kronieken voorkomt en wees op de tekst verschillen. De sage is wellicht ontstaan uit een klooster- gril en gaf in de 17e eeuw toen men veel hechtte aan dergelijke wonderverhalen aanleiding tot druk bezoek aan Loosduinen. Een kleine maand later, op Woensdag 20 Februari kwamen de leden weer bijeen, om een voordracht te hooren van Prof. Dr. W. Martin, die naar aanleiding van den lOOsten geboortedag van Jozef Israëls, door middel van een groot aantal lichtbeelden, een duidelijke uiteenzetting gaf van ’s meesters ontwikkeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 395