„DIE HAGHE” OVER 1924. 367 werd gediend, besloten Vervolgens hield Dr. N. Japikse op Woensdag 2 April een lezing over De beteekenis van het ontzet van Leiden. Spreker gaf eerst een beeld van de stad in die dagen, schilderde den toestand van het Spaansche leger en behandelde vervolgens uitvoerig de pogingen tot het ontzet. Tenslotte besprak de heer Japikse de belooningen, welke Leiden voor haar doorzettingsvermogen ontving en den grooten invloed, welke haar succesvol stand houden op den verderen gang van zaken heeft gehad. Nog een vierde lezing, waarmede het winterseizoen werd afgesloten, volgde op Vrijdag 9 Mei. De heer F. A. J. Vermeulen behandelde De Oude en Nieuwe Kerk te Delft, haar geschiedenis en restauratie. Spreker schetste het verschil in de wijze van restaureeren, welke is toegepast bij de Oude Kerk en bij het Koor van de Nieuwe Kerk en verduidelijkte dit door lichtbeelden. Den volgenden dag konden de leden ter plaatse met eigen oogen zich vergewissen van de uitwerking van de beide systemen van het herstellen van oude ge bouwen. Na afloop der voordracht vond de ledenver gadering plaats waarin Mr. J. W. Bok, in de vacature- Feith, tot bestuurslid werd gekozen. Na de zomerpauze waren de leden weer voor het eerst samen geroepen op Woensdag 29 October om te hooren naar den heer Ph. C. Visser, die vertelde over zijn Kara-Korum-expedities Deze avond was georgani seerd door het Genootschap Nederland-Engeland, de Nederlandsche Reisvereeniging, het Nutsdepartement, de Volksuniversiteit, de Nederlandsche Alpenvereeniging en de Vereeniging Die Haghe. Hoewel hier een gebied werd betreden dat niet tot het terrein der Vereeniging behoort, had toch het Bestuur, uit hoofde van het nationale belang, dat met deze onderzoekingstochten werd gediend, besloten om de medewerking der ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 396